Loading...
4:1 Författningar, lagar, förordningar och föreskrifter (sid 64-66)
4:2 Socialtjänstlag, SoL (sid 67-68)
4:3 Hälso- och sjukvårdslag, HSL (sid 69-70)
4:4 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (sid 71-74)
4:5 Patientsäkerhetslag, PSL (sid 75)
4:6 Offentlighets- och sekretesslag (sid 76-77)
4:7 Dataskyddslag, GDPR (sid 78)
4:8 Smittskyddslag (sid 79-81)
4:9 Lag om psykiatrisk tvångsvård och lag om rättspsykiatrisk vård (sid 82)
4:10 Andra viktiga författningar (sid 83-95)