Loading...
1. Åldrande, hälsa och livskvalitet (sid 14)
Äldres hälsa (sid 15)
Åldrandet (sid 16-23)
Hälsa (sid 24-26)
Åldersförändringar och sjukdomar (sid 27-28)
Livskvalitet (sid 29-36)
Studieuppgifter (sid 36)
2. Äldre med utvecklingsstörning (sid 37-38)
Olika grader av utvecklingsstörning (sid 39-41)
Åldersförändringar (sid 41-43)
Insatser och stöd (sid 44-47)
Ökad livskvalitet (sid 48-50)
Studieuppgifter (sid 51)
3. Äldre och sexualitet (sid 52-53)
Sexuella Problem hos äldre (sid 54-55)
Våga tala om sex (sid 56-60)
Hbt och åldrande (sid 61-67)
Studieuppgifter (sid 68)
4. Kulturell mångfald (sid 69-70)
Viktiga begrepp (sid 71)
Inför döden (sid 72)
Vård och omsorg av romska äldre (sid 73-75)
Studieuppgifter (sid 76)
5. Frivilligt arbete (sid 77)
Arbetsuppgifter inom frivilligarbete (sid 78-79)
Frivilligorganisationer (sid 80-81)
Vad är ideellt arbete? (sid 82-84)
Studieuppgifter (sid 85)
6. Kommunikation, hinder och pedagogiska redskap (sid 88)
Kommunikationens betydelse (sid 89-93)
Försämrad kommunikationsförmåga (sid 93-98)
Svåra samtal (sid 99-102)
Psykologiska försvarsmekanismer (sid 103-104)
Pedagogiska redskap (sid 105-106)
Studieuppgifter (sid 107)
7. Empatiskt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt (sid 108)
Alla människors lika värde (sid 109)
Bemötandets betydelse för hälsa och livskvalitet (sid 110)
Personcentrerat förhållnings- och arbetssätt (sid 112-114)
Att bemöta "besvärliga" personer (sid 115)
Att göra sitt bästa (sid 115-118)
Etiskt bemötande och förhållningssätt (sid 119-122)
Studieuppgifter (sid 123-125)
13. Psykisk ohälsa (sid 236)
Stigmatisering (sid 237)
Ångest (sid 238-240)
Sömnsvårigheter (sid 241-243)
Depression (sid 243-249)
Förvirringstillstånd (sid 250-256)
Psykoser (sid 257-260)
Studieuppgifter (sid 261-262)
14. Hjärt-kärlsjukdomar (sid 263)
Åderförkalkning (sid 264)
Högt blodtryck (sid 265)
Kärlkramp (sid 266-268)
Hjärtsvikt (sid 268-273)
Hjärtinfarkt (sid 274-277)
Stroke (sid 278-288)
Studieuppgifter (sid 289)
15. Demenssjukdomar (sid 290-291)
Vaskulär demens (sid 292)
Frontallobsdemens (sid 292)
Alzheimers sjukdom (sid 293-298)
Demensutredning (sid 299)
Beteendemässiga och psykiska symtom (sid 300-301)
Smärta (sid 302-307)
Sömnsvårigheter vid demenssjukdom (sid 308-309)
Kommunikationshinder (sid 310-311)
Ökad livskvalitet (sid 312-313)
Anhörigvårdarens situation (sid 314-316)
Studieuppgifter (sid 317)
16. Att vara anhörig och närstående (sid 318)
Definition anhörig - anhörigvårdare - närstående (sid 319)
Vård och omsorg i hemmet (sid 319-322)
Anhörigas situation i samband med flytt till vård- och omsorgsboende (sid 323-325)
Samarbete med vård- och omsorgspersonal (sid 326-327)
Studieuppgifter (sid 328)
17. Palliativ vård (sid 329)
Palliativ vård (sid 330-331)
Definitioner inom palliativ vård (sid 331-333)
Den palliativ vårdens värdegrund (sid 334-336)
Livskvalitet och välbefinnande (sid 336-337)
Den palliativ vårdfilosofins fyra hörnstenar (sid 338-340)
Det palliativa arbetssättet (sid 341)
Vård vid livets slut (sid 342-345)
Döendet och döden (sid 346-349)
Vård och omsorg vid livets slut (sid 350-356)
Sorgearbete (sid 357-360)
Studieuppgifter (sid 361)
Ämne - Gerontologi och geriatrik (sid 362)
Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng (sid 363)