Loading...
Förord
Centrala begrepp inom social omsorg (sid 6-7)
1:1 Vad är social omsorg? (sid 8)
1:2 Olika definitioner av omsorg (sid 9-12)
1:3 Vad är socialt arbete? (sid 13-14)
1:4 Insats och brukare (sid 15-16)
1:5 Förhållningssätt inom social omsorg (sida 17-20)
1:6 Några teorier som används inom social omsorg (sid 21-23)
Sammanfattning (sid 24-25)
Övningsuppgifter (sid 26-27)
Den sociala omsorgens historia (sid 28-29)
2:1 Att hjälpa andra (sid 30-31)
2:2 Digerdöd och helgeandshus (sid 32)
2:3 Från socken till stat (sid 33-35)
2:4 Barnhus och tvångsarbetsanstalter (sida 36-37)
2:5 1800-tal (sid 38-40)
2:6 1900-tal (sid 41-45)
2:7 En förändrad sociallagstiftning (sid 46-48)
Sammanfattning (sid 49-51)
Övningsuppgifter (sid 52-55)
Lagar och andra bestämmelser inom social omsorg (sid 56-57)
3:1 Socialtjänstlagen, SoL (sid 58-63)
3:2 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (sid 64-67)
3:3 Lex Sarah (sid 68-71)
3:4 Att rapportera avvikelser (sid 72-74)
3:5 Anmälningsplikten (sid 75)
Sammanfattning (sid 76-77)
Övningsuppgifter (sid 78-79)
Personnära omsorg och salutogent förhållningssätt (sid 80-81)
4:1 Salutogen omsorg (sid 82-83)
4:2 KASAM – Känsla Av SAMmanhang (sid 84-87)
4:3 Att få insatser beviljade av kommunen (sid 88-91)
4:4 Att utföra insatser (sid 92-96)
4:5 Social samvaro och aktivering (sid 97-99)
4:6 Personnära omsorg (sid 100-103)
4:7 Att utföra serviceuppgifter (sid 104-108)
4:8 Kontaktmannaskap (sid 109-111)
4:9 Aktivitet (sid 112-113)
4:10 Att vara anhörigvårdare (sid 114-115)
Sammanfattning (sid 116-118)
Övningsuppgifter (sid 119-121)
Att arbeta inom LSS-verksamheter (sid 122-123)
5:1 LSS (sid 124-125)
5:2 Att arbeta som personlig assistent (sid 126-127)
5:3 Vad är behov? (sid 128)
5:4 Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning (sid 129-130)
5:5 Funktionsnedsättning och funktionshinder (sid 131-133)
5:6 Delaktighet och kommunikation (sid 134-136)
5:7 Empowerment (sid 137-138)
5:8 Att arbeta som stödassistent (sid 139-142)
5:9 Tydliggörande pedagogik som verktyg (sid 143-144)
5:10 Sociala aktiviteter på gruppboende (sid 145-46)
5:11 Olika aktiviteter (sid 147-150)
5:12 Sociala berättelser (sid 151-152)
Sammanfattning (sid 153-155)
Övningsuppgifter (sid 156-159)
Rehabilitering och habilitering (sid 160-161)
6:1 Vad är rehabilitering och habilitering? (sid 162)
6:2 Rehabilitering (sid 163-164)
6:3 Habilitering (sid 165-166)
6:4 Teamet bakom (sid 167-168)
6:5 ADL – Aktiviteter i det dagliga livet (sid 169-170)
6:6 Specifik rehabilitering i hemmiljö (sid 171-176)
6:7 Kunskap om pedagogiska metoder (sid 177-179)
6:8 Hjälpmedel (sid 180-181)
6:9 Kommunikationshjälpmedel (sid 182-185)
6:10 Tekniska hjälpmedel (sid 186-188)
6:11 Hjälpmedel vid förflyttning (sid 189-190)
Sammanfattning (sid 191-193)
Övningsuppgifter (sid 194-197)
Professionellt och etiskt förhållningssätt (sid 198-199)
7:1 Att vara professionell (sid 200-204)
7:2 Empati (sid 205-207)
7:3 Integritet (sid 208-209)
7:4 Värdegrund (sid 210-212)
7:5 Människosyn (sid 213-214)
7:6 Vad är etik? (sida 215-221)
Sammanfattning (sid 222-224)
Övningsuppgifter (sid 225-227)
Kommunikation (sid 228-229)
8:1 Att kommunicera (sid 230-231)
8:2 Kommunikationsförloppet (sid 232-234)
8:3 Kroppsspråk (sid 235-238)
8:4 Tydlig kommunikation (sid 239-240)
8:5 Konsten att lyssna (sid 241-243)
8:6 Kommunikationshinder (sid 244-246)
8:7 Förutsättningar för kommunikation (sid 247-249)
8:8 Kommunikation på arbetsplatsen (sid 250-253)
8:9 Professionella samtal (sid 254-258)
Sammanfattning (sid 259-261)
Övningsuppgifter (sid 262-265)
Livsvillkor och levnadsvanor (sid 266-267)
9:1 Hälsa (sid 268-275)
9:2 Livskvalitet (sid 276-279)
9:3 Livsvillkor (sid 280-285)
9:4 Levnadsvanor (sid 286-289)
9:5 Ohälsosamma levnadsvanor (sid 290-296)
9:6 Att ändra livsstil (sid 297-298)
Sammanfattning (sid 299-300)
Övningsuppgifter (sid 301-303)
Arbetsmiljö (sid 304-305)
10:1 Arbetsmiljö (sid 306)
10:2 Arbetsmiljölagstiftning (sid 307-311)
10:3 Skyddsombud (sid 312)
10:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (sid 313-314)
10:5 Den fysiska arbetsmiljön (sid 315-317)
10:6 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) (sid 318-321)
10:7 Ett ömsesidigt ansvar (sid 322-323)
10:8 Arbetsskadeanmälan (sid 324-325)
10:9 Att vara sjukskriven (sid 326-328)
10:10 Företagshälsovård och friskvård (sid 329)
10:11 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (sid 330-331)
Sammanfattning (sid 332-334)
Övningsuppgifter (sid 335-337)
Register (sid 338-340)
Ord och Begrepp (sid 241-246)